CCM Logo

Algemene Voorwaarden

1. Definities
down
2. Totstandkoming
down

2.1 De overeenkomst tussen verkoper en koper komt tot stand en bindt de verkoper slechts indien deze schriftelijk bevestigd is door verkoper dan wel doordat de verkoper feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst.
2.2 De door de koper opgestelde of ter beschikking gestelde tekeningen, schetsen, beschrijvingen, modellen en monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt, zij zijn slechts bindend na wederzijdse acceptatie.

3. Prijzen
down

3.1 Tenzij een bindende prijs is overeengekomen gelden de prijzen uit de prijslijst van de verkoper geldig op de dag van
levering. De verkoopprijzen zijn exclusief O.B., andere belastingen en heffingen, transportkosten en kosten van verzekering.
3.2 De verkoper heeft het recht om stijgingen van kostprijsbepalende factoren door te berekenen.

4. Levering
down

4.1 Levering vindt altijd plaats af magazijn/af fabriek bij de verkoper. Alle risico’s met betrekking tot de geleverde zaken zijn na levering steeds voor de koper.
4.2 De leveringstijden/termijnen zijn nimmer fatale termijnen. De verkoper heeft altijd het recht in gedeelten te leveren.

5. Overnacht
down

5.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die aan de verkoper niet kan worden toegerekend op grond van schuld,
noch volgens de wet, rechtshandeling of verkeersopvatting.
5.2 Onder overmacht wordt niet uitsluitend maar in ieder geval verstaan: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, verlies of diefstal gereedschappen/materialen etc., fabrieksstoornis, staking, blokkades, import- of handelsbeperkingen, uitsluiting, verkeersstoornis, stoornis in de aanlevering van de grondstoffen/halffabricaten, ziekte van personeel, niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door onderleveranciers/aannemers.
5.3 In geval van overmacht is verkoper gerechtigd om zonder rechterlijke tussen-komst de nakoming van de overeenkomst of enig deel daarvan op te schorten of (partieel) te ontbinden, zonder dat zij schadeplichtig wordt.

6. Zekerheid
down

6.1 De verkoper heeft te allen tijde het recht van de koper aanvullende/extra zekerheid te verlangen voor de nakoming van bestaande of toekomstige verplichtingen. Indien de koper weigert of nalaat binnen de door de verkoper gestelde termijn zekerheid te verstrekken, heeft verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te worden.
6.2 Voor zover verkoper al zaken aan de koper geleverd heeft, is koper verplicht die uiterlijk binnen 2 werkdagen na het verzoek daartoe aan verkoper terug te geven. Voorts is koper verplicht alle schade die verkoper door een weigering of nalaten lijdt te vergoeden.

7. Betaling
down

7.1 Alle facturen dienen steeds binnen 30 dagen te worden betaald.
7.2 De koper is vanaf het moment van betalingsverzuim over het volledig gefactureerde bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand.
7.3 Bij het starten van een incasso door de verkoper, is koper gehouden om alle buitengerechtelijke kosten op grond van het incassotarief van de Nederlandse Orde van
Advocaten, met een minimumbedrag van € 150,00 ex BTW, te vergoeden. Ook de kosten van gerechtelijke incassering, zoals de kosten van beslaglegging en de kosten van een faillissementsaanvraag, is de koper gehouden te vergoeden.
7.4 Ten aanzien van de geldelijke omvang van de wederkerige verplichtingen uit met de verkoper gesloten overeenkomsten zijn – behoudens tegenbewijs met alle middelen – de administratieve gegevens van verkoper in beginsel beslissend.
7.5 Indien de koper ten aanzien van enige betalingsverplichting jegens verkoper in verzuim is, is deze ten aanzien van alle vorderingen, ook de nog niet opeisbare, in
verzuim. De verkoper heeft dan het recht ook de nog niet opeisbare vorderingen uit handen te geven.
7.6 Ingeval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling of toepasselijkheid van de wettelijke schuldsaneringsregeling zijn alle verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar.

8. Eigendomsvoorbehoud
down
9. Kwaliteit en reclames
down

9.1 De verkoper staat gedurende een periode van maximaal 6 maanden na levering in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaken en de daarvoor gebruikte materialen, mits de zaken worden gebruikt op normale zorgvuldige wijze overeenkomstig de voorschriften en voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd.
9.2 De koper zal onverwijld na levering van de zaken al hetgeen doen om vast te stellen, dat hetgeen is geleverd door verkoper overeenkomt met wat door koper is besteld. Eenmaal in gebruik genomen zaken worden geacht te beantwoorden aan de overeenkomst. Het tegenbewijs ligt dan uitdrukkelijk bij koper.
9.3 Reclames met betrekking tot aantallen, maten, gewichten, kwaliteit en andere gebreken moeten onmiddellijk, voor zover de aard van de zaken dat met zich meebrengt en in andere gevallen, binnen 14 dagen na levering van de zaken schriftelijk bij verkoper te worden ingediend.
9.4 Indien een geleverde zaak binnen 6 maanden na levering een niet eenvoudig te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te hebben, moet binnen 14 dagen na het ontdekken van het gebrek schriftelijk worden gereclameerd.
9.5 De koper dient een binnen de bedrijfstak gebruikelijke tolerantie van 10% op de leveringsomvang, dan wel een overeengekomen tolerantie te accepteren.
9.6 Zaken kunnen slechts aan verkoper retour gezonden worden, indien verkoper daarmee en met de wijze van verzending heeft ingestemd. De zaken blijven voor risico van koper.
9.7 Reclames kunnen nimmer betalingsverplichtingen van de koper opschorten.

10. Aansprakelijkheidsbeperking/ Productaansprakelijkheidsrisico
down

10.1 Behoudens het bepaalde in artikel 6:185 BW is verkoper voor kopers niet tot verdergaande schadevergoeding gehouden dan herstel of de vervanging van de geleverde zaken of terugbetaling van het factuurbedrag ex BTW.
10.2 De verkoper is, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper, niet aansprakelijk voor door de koper of door derden geleden directe of indirecte schade gevolgschade, bedrijfsschade, immateriële schade, schade veroorzaakt door ondergeschikten, hulppersonen en/of onderaannemers – ook al is die aan hun opzet en/of grove schuld te wijten – en schade veroorzaakt door gebruik van hulpzaken.
10.3 De aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken ex BTW of in het geval van een dekking door de verzekeraar van verkoper tot het bedrag dat de verzekeraar in het desbetreffende geval uitkeert.
10.4 Indien de koper de geleverde zaken doorverkoopt of uit (mede) door verkoper geleverde zaken nieuwe zaken vormt en die doorverkoopt, is koper verplicht zich adequaat tegen het productaansprakelijkheidsrisico van artikel 6:185 BW te verzekeren. Op eerste verzoek zal een kopie van de desbetreffende polis worden toegezonden.
10.5 Alle verdergaande aansprakelijkheid is uitdrukkelijk uitgesloten. De koper vrijwaart verkoper verder ook tegen alle aanspraken van derden.

11. Ontbinding
down

11.1 In alle gevallen waarin de verkoper met een schriftelijke verklaring een overeenkomst met de koper ontbindt, is de koper verplicht alle schade, kosten en winstderving te vergoeden. Tevens dient de koper alle geleverde zaken aan de verkoper te retourneren. De zaken blijven voor risico van de koper totdat de verkoper die heeft ontvangen en goedgekeurd.
11.2 De verplichting uit 11.1 geldt niet indien de verkoper de overeenkomst op grond van het bepaalde in artikel 5 heeft ontbonden.

12. Inbreuk op rechten van derden
down

12.1 Voor zover de verkoper krachtens overeenkomst zaken produceert op aanwijzingen en tekeningen of met behulp van matrijzen of vormen van de koper, garandeert de koper dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt. Een inbreuk geeft de verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden.
12.2 De koper vrijwaart de verkoper te allen tijde voor alle aanspraken van derdenrechthebbenden in verband met de inbreuk.

13. Bijzondere zaken
down

13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, heeft de verkoper het recht bijzondere zaken die voor koper worden gemaakt, ook voor derden te maken.
13.2 De koper moet monsters van bijzondere zaken keuren binnen 14 dagen na verzending. Indien verkoper na 14 dagen geen afkeurend bericht heeft ontvangen, gelden de monsters als goedgekeurd.
13.3 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn en blijven alle modellen, matrijzen, monsters, vormen, tekeningen en alle andere apparatuur en aanwijzingen in
verband met het maken van bijzondere zaken eigendom van verkoper.
13.4 Kosten van vervanging, reparaties en onderhoud van de matrijzen komen voor rekening van de koper.
13.5 Tekeningen, know how en ontwerpen die de verkoper aan de koper ter beschikking heeft gesteld, mogen zonder schriftelijke toestemming niet gekopieerd of aan derden ter inzage gegeven of kenbaar gemaakt worden. Zij moeten onmiddellijk na gebruik aan de verkoper worden geretourneerd. Door enkele overtreding van deze bepaling verbeurt de koper ten behoeve van verkoper een onmiddellijke opeisbare boete van € 50.000,00 per keer en van € 5.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.
13.6 De verkoper heeft het recht matrijzen te vernietigen, ongeacht of zij eigendom zijn van verkoper of van de koper, indien die 2 jaar niet zijn gebruikt. De verkoper zal de koper 3 maanden voor afloop van de 2 jaar termijn van het voornemen tot verschrotting in kennis stellen.

14. Toepasselijk recht
down

14.1 Op alle geschillen die tussen verkoper en koper ontstaan is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van verkoper, tenzij verkoper op grond van de wet ook voor een andere bevoegde rechtbank kan kiezen.

15. Inwerkingtreding
down

15.1 Deze AV worden van kracht met ingang van 1 augustus 2009. Zij zijn op 5 augustus 2009 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder nummer 40407614.